Podmienky ochrany osobných údajov

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Spoločnosť SUPERSOLAR s.r.o prevádzkuje e-shop na webových stránkach shop.supersolar.sk

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky,

Prevádzkovateľ internetového obchodu shop.supersolar.sk

SUPERSOLAR s. r.o.
Prievidzská 217/5
972 01 Bojnice

IČO: 54793327
DIČ: 2121790209
IČ DPH: SK2121790209

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. s.r.o., v.č. 80286/L.
SUPERSOLAR s r.o. nie je registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty.

Telefonický kontakt: +421 902 158 576
Elektronická adresa: info@supersolar.sk,

ďalej uvedený ako „prevádzkovateľ“

Prehlasujeme, že vaše osobné údaje sú pre nás prioritou a sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta.

1. Aké údaje spracovávame?

Spracovávame tieto osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie č. 2016/679”):

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a číslo domu
 • PSČ
 • mesto
 • štát
 • telefónny kontakt
 • email
 • IP adresa

Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácií na supersolar.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

1.1 Údaje získané prostredníctvom cookies.

Pre lepšie zacielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky a služieb využíva internetový obchod supersolar.sk informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava prevádzkovateľ údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

1.2 Údaje získané prostredníctvom Facebook pixel pre lepšie zacielenie reklamných kampaní.

1.3 Google LLC (nástroje pre on-line marketing)

1.4 Prevádzkovateľ nezbiera ani nespracováva akékoľvek iné citlivé osobné údaje zahrňujúce napríklad údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere.

2. Kto má prístup k osobným údajom?

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi nich patria:

 • vybavovanie objednávok: SUPERSOLAR s.r.o,
 • prepravné spoločnosti: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,
 • spoločnostiam spracovávajúcim elektronické platby s cieľom spracovania platby na základe vašej objednávky: Shoptet Pay.,
 • Účtovné spoločnosti: Z dôvodu plnenia si daňovej povinnosti poskytujeme vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa doručenia, kontaktné údaje: číslo telefónu a e-mailová adresa, účtovníckej firme TAXAT, s.r.o., ktorá ich podľa sprostredkovateľskej zmluvy spracúva na účel zúčtovania,
 • Na účely marketingu: Facebook, Inc., Google LLC (nástroje pre on-line marketing), MailChimp (na účely posielania newslettrov).

2.1 Prevádzkovateľ vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť v zmysle § 44 zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám na mail: info@supersolar.sk.

2.2 Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Dotknutá osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa domáhať sa informácií o svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich osobných údajov prevádzkovateľom.

3. Účely spracovania osobných údajov

3.1 Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi www.supersolar.sk a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru na vašu adresu. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôžeme vybaviť Vašu objednávku.

3.2 Komunikácia s klientom.
Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov:

 • pripomenutie vášho tovaru v online košíku,
 • pomoc s dokončením vašej objednávky,
 • podanie informácie o aktuálnom stave vašej objednávky, odoslaní objednávky, prijatí platby za objednávku, reklamácie a pod.
 • získanie ďalších potrebných informácií na vybavenie vašej objednávky

3.3 Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií
V prípade, že ste súhlasili s odberom noviniek prostredníctvom e-mailu, využívame vaše kontakty k zasielaniu reklamných oznámení, oznámení o akciách, novinkách, zľavách a pod. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

 • meno
 • e-mailová adresa

Tieto údaje sú spracovávané treťou stranou spoločnosťou MailChimp, ktorá dodržiava zásady nariadenia č. 2016/679. Súhlas s odoberaním newslettra môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý sa nachádza v každom e-maile na jeho konci. Odhlásiť sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovaním nás pomocou emailu alebo telefonicky.

4. Zabezpečenie osobných údajov a doba spracovania

4.1 Prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prevádzkovateľ kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov. Napriek tomu, že sme nepoverili žiadnu osobu funkciou zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (táto povinnosť nie je povinná zo zákona), bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás na prvom mieste.  Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia, vybrali sme zodpovedných sprostredkovateľov služieb.

4.2 Prenos osobných údajov prebieha v zakódovanej podobe pomocou SSL (Secure Socket Layer) sieťového protokolu. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Prevádzkovateľa pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

4.3 Ako dlho údaje spracovávame?
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona následne uchovávame niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch (na základe článku č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) Obchodné marketingové oznámenia emailovým newslettrom sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracovávame po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

4.4 Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou.

5. Poučenie o právach dotknutej osoby

Na základe žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo:

 • byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov §§ 21, 22, 23 Zákona;
 • vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona;
 • na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov,
 • vymazanie osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už nemáme zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Vaše údaje úplne zlikvidujeme.

5.1 Klienti Prevádzkovateľa môžu vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania newslettrových oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej okamžite ukončíme spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

5.2 Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Dotknutá osoba má právo: podať sťažnosť dozornému orgánu, namietať proti spracúvaniu, požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

6. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte emailom na info@supersolar.sk alebo telefonicky +421 902 158 576. Budeme vám k dispozicií.

7. Účinnosť

Tieto pravidlá sú účinné od 27.12.2022

Späť do obchodu